Korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2022. godinu.pdf

27.04.2023.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2022. godinu.xlsx

27.04.2023.

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2021. godinu.pdf

27.06.2022.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2021. godinu.xlsx

27.06.2022.

Statut Ilirije d.d..pdf

Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d..pdf

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Ilirije d.d..pdf

Poslovnik o radu Revizijskog odbora Ilirije d.d..pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2020. godinu.pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2020. godinu.xlsx

Politika primitaka za članove uprave društva ILIRIJA d.d..pdf