Varstvo okolja

Varstvo okolja

Varstvo okolja

Družba Ilirija d.d. sistematično in nenehno vlaga veliko truda in izvaja dejavnosti za prilagajanje in izvajanje standardov, postopkov in predpisov Evropske unije na vseh področjih varstva okolja (varovanje morja, obale, vode, zraka, tal) in ravnanja z odpadki.

Na operativni ravni vsak dan skrbi za procese upravljanja z varstvom okolja s ciljem in obveznostjo, da se upoštevajo zakonski predpisi, prepreči onesnaževanja okolja, zmanjša količina proizvedenih odpadkov in njihova škodljivost, zmanjšajo emisije onesnaževal v vode, tla in zrak ter izvajajo izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za varstvo okolja.

V letu 2013 je družba izvedla naložbe v dvig kakovosti in izboljšanje lastnih poslovnih procesov z vzpostavitvijo in certificiranjem sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom HRN EN ISO 9001:2008, ki je bil uveden na ravni celotnega podjetja: v sektorjih hotelirstva, kampiranja in navtike. Julija 2014 je družba Ilirija zaključila postopek uvajanja in certificiranja sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom HRN EN ISO 14001.

Poleg tega je turistična agencija Ilirija Travel dosegla prvo od treh stopenj standarda »Travelife Engaged«. Travelife je sistem upravljanja in certificiranja, ki potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj omogoča vzpostavitev trajnostnih in družbeno odgovornih praks znotraj lastnega podjetja, a tudi v odnosih z dobavitelji. Agencija se je posvetila pripravi ustreznih postopkov za upravljanje trajnostnega poslovanja. Imenovani koordinator za trajnostni razvoj je po opravljenem usposabljanju pridobil osebni certifikat Travelife, trenutno so v teku osnovni koraki in prakse. V sklopu stopnje »Travelife Engaged« se v prihodnosti pripravljajo tudi druge faze.

Ilirija d.d. je dobitnik nagrade Croatian Business Tour 2014 – CBTour 2014, ki jo podeljuje Hrvaško združenje za energetiko s ciljem spodbujanja in pospeševanja ustvarjalnih, inovativnih in modernih programov, projektov in storitev s področja poslovnega turizma za hrvaški in mednarodni trg s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Ilirija je prejela nagrado za projekt »Arsenal: Revitalizirani zgodovinski spomenik v funkciji organizacije poslovnih dogodkov« v kategoriji »Najboljši program odgovornega turizma in najboljši program teambuildinga«.

Je nosilec mednarodnih ekoloških certifikatov posebnega pomena za turizem:

  • Hoteli imajo certifikat HACCP, ki zagotavlja visoko raven nadzora v procesu proizvodnje in distribucije živilskih proizvodov. Ta sistem omogoča prepoznavanje, ocenjevanje, preprečevanje in nadzor morebitnih nevarnosti ter zagotavlja izvajanje ukrepov za učinkovit način dela.
  • Marina Kornati je od leta 2004 nosilka Modre zastave za plaže in marine, mednarodnega simbola varovanja obale, morja in podvodnega sveta,
  • Kamp Park Soline je od leta 2013 eden izmed dveh kampov na Hrvaškem, ki ima mednarodni okoljski znak »Zeleni ključ« za namestitvene kapacitete, ki se podeljuje izključno nastanitvenim objektom, v katerih zmanjšujejo negativne vplive na okolje z optimizacijo porabe energentov, ravnanjem z odpadki in njihovim sortiranjem ter izobraževanjem gostov in zaposlenih o najpomembnejših vidikih trajnostnega razvoja.

Kamp Park Soline so med desetimi kampi na Hrvaškem izbrali za sodelovanje v projektu »Ecocamping«, ki se izvaja v sodelovanju z nemškim združenjem Ecocamping s ciljem uvajanja načel trajnostnega razvoja in ekologije v podjetja, ki nudijo nastanitvene storitve.

Ilirija je med prvimi podjetji na Hrvaškem, ki uporabljajo t. i. zeleno energijo oziroma energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov

S sprejetjem politike ravnanja z okoljem sistematično, odgovorno in trajnostno udejanjamo politiko varstva okolja na ravni celotnega podjetja, kar nam na eni strani omogoča zmanjšanje negativnih učinkov turistične dejavnosti na okolje in naravo, na drugi strani pa kakovostno, odgovorno in trajnostno upravljanje okolja in naravnih virov v naši okolici za sedanje in prihodnje generacije.